We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Zob za zob

by Nina Bulatovix

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €7 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  12" vinyl version of the latest post-punk album "Zob za zob" by Nina Bulatovix

  Includes unlimited streaming of Zob za zob via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €15 EUR or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Zob za zob via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €7 EUR or more 

   

1.
2.
Prekerni 02:37
Jaz sem tisti me vidiš? tukaj sem postaven in neomejeno prodoren jaz sem tisti končno, končno, končno svoboden Jaz sem tisti zmeraj pripravljen jaz sem tisti v pozoru na pravih mestih sem pregiben usmerjen ter zvest po naročilu Obrezan v kalup vtakneš me iztakneš primeš in stisneš kot se ti zahoče nevidni roki, ki me trga sem na voljo iztegnjen v prazno po zadnji modi Vse po malem in nič konkretno raztreščen sem na koščke Pobiram se prebijam neznosnost pleše, buta me v glavi tovarišev nešteto, rezervni deli na proslavi človeški viri nižje lige podjetja na dveh nogah v mimohodu uporabni idioti (english) PRECARIOUS I am the one do you see me? here I am handsome and boundlessly penetrating I am the one finally, finally, finally free I am the one always ready I am the one at attention I am pliable in the right places directed and loyal custom made Carved into a mould you stick me in out grab and squeeze as you desire to the invisible hand that tears me I am available stretched out into emptiness according to the latest fashion A little of everything and nothing really I am shattered into tiny pieces I am picking myself up struggling unbearableness dances, pounding in my head countless comrades, spare parts at the celebration human resources of a lower class companies on two legs passing by useful idiots
3.
Tresem se 03:42
Tresem se zvija mi roke tresem se razpoke so v glavi tresem se kolena mi klecajo razpoke čedalje glasneje govorijo Tresem se glasovi ponavljajo da je vse le stvar debate debate, dogovora, že kakšne uskladitve in da so danes dovoljene sanje Zato mi klecajo kolena! Le grand mal – danes so dovoljene sanje jutri pride nov plan Beautiful le magnifique Naj te zadane kot strela z jasnega naj se te dotakne primi ga v roke pobožaj ga in stisni Le plan (english) I AM SHAKING I am shaking my hands are wringing I am shaking cracks in the head I am shaking my knees are buckling the cracks are increasingly louder speaking I am shaking the voices are repeating that it is all just a matter of debate debate, agreement, harmonisation of some sort and that today dreams are allowed That is why my knees are buckling! Le grand mal – today dreams are allowed tomorrow a new plan comes Beautiful le magnifique Let it strike you like a bolt out of the blue let it touch you hold it in your hands caress it and squeeze Le plan
4.
Zob za zob 05:47
(tekst prir. po Laibach, Anti-Semitism) Po cesti gredo proti nam gredo po cesti gredo proti vam gredo S polmescem na čelih z ognjem v očeh s polmescem na čelih s križi v senceh Besno tulijo človeška divjad s polmesci na čelih grejo v prepad Otroke imajo visoke rasti močnih čeljusti in temne polti Klice nereda človeška divjad užarjenih zenic plava v prepad Zob za zob glavo za glavo zob za zob na divjo zabavo Ni ognja ni strehe in ni bolečine brez žolčne masti in brez popkovine Sedmera jezera sedmere ovire to je vrelec krvi tu je past domovine Strmeti v luč luč iz vesolja sleherna roka se nam odmika ko pride naš čas ki hoče vse nas (english) A TOOTH FOR A TOOTH (text adapted from Laibach, “Anti-Semitism”) Down the road they go against us they go down the road they go against you they go With a crescent on the forehead with fire in the eyes with a crescent on the forehead with crosses in the sides of their head They roar with rage human game with crescents on the foreheads they go into the abyss Children they have of tall height strong jaws and dark complexion Germs of disorder human game with glowing pupils swimming into the abyss A tooth for a tooth a head for a head a tooth for a tooth to the wild revels There is no fire no roof and there is no pain without gall fat and without the umbilical cord The seven lakes the seven obstacles this is the fountain of blood here is the trap of the homeland Gazing upon the light the light from space Each and every hand is drawing away from us when our time comes it wants all of us
5.
Na dosegu najinih rok objem varovalo iz premika drgneva se na tnalu zvezana s podobami razpadlosti se iščeva med poljubom in ugrizom Poj mi tralalalala in grizi žulje žulje z voljnih ustnic čislava začetke da nama ni treba za koncem stati delava na polno da nimava ne časa in ne volje za nič ukrepati Opisovalno, uštimano, načičkano, aktivno ideja rine vate narekuje ritem projektni krč stiska prisilno, boleče krasno, izzivajoče vabi v novo zlivanje Čakajoč na druge gojiva klice nemoči utrujena jih zbirava zlagava v sebi Potopljena v vabljivi ples iznajdeva se znova najraje jemljeva drug drugemu Veselim se že nekoč obstaneva brez besed in ti boš rekla sonce (english) SING ME TRALALA Within reach of our hands clutching a safeguard from movement we rub each other on the chopping block tied up with images of decay we seek each other between a kiss and a bite Sing me tralalalala and bite the blisters the blisters from willing lips we appreciate beginnings so that we do not have to stand behind the end we work to the fullest so we have neither time nor will to take any action Descriptive, tuned, chichi, active the idea shoves into you dictates the rhythm the project crunch squeezes forcibly, painfully wonderfully, provocatively inviting to a new confluence Waiting for others we cultivate the germs of helplessness tired we collect them heaping them within us Submerged into an inviting dance we invent ourselves again we like taking from each other the most I am already rejoicing once we remain wordless and you will say sun
6.
Morgenrot 04:48
Bil sem marsikaj in marsikaj še ostajam bil sem marsikaj in ostajam Morgenrot Ich heisse Morgenrot Lahko sem tvoja žival jutranji krik dovzeten za namige in vprežen v dotik lahko sem tvoja žival bitje neštetih rok imaš mojo podporo Lahko sem tvoja žival premikam pogled okoli prstov vijem in prosim za nasmeh lahko sem tvoja žival serviram nespregledljivo strgam maskirno opravo Ich heisse Morgenrot Lahko sem tvoja žival vržem se po tleh pohodiš me, pritisneš in priviješ a vstal bom potresel s telesom te stisnil pri vratu izpil naslado prisile s tvojih usten jih usmeril proti jutru Lahko sem tvoja žival raztrgam neznosno ne maram za pravice še manj dolžnosti ob besedah mi je všeč še kaj drugega s tvojega telesa Ich bin Morgenrot Ponorel svet trese se pred nama zvija v smrtnem krču bezlja izpijva mu kričavost in norost pohlepa strup izpljuniva na ulicah in trgih: Mi smo tvoja žival Mi smo Morgenrot (english) MORGENROT I have been many things and many things I still remain I have been many things and I remain Morgenrot Ich heisse Morgenrot I can be your animal a morning scream open to suggestions and harnessed to a touch I can be your animal a creature of countless arms you have my support I can be your animal I shift my gaze curl around my fingers and ask for a smile I can be your animal serving the unexemptable tearing the camouflage attire off Ich heisse Morgenrot I can be your animal throw myself on the ground you step on me, press and tighten but I shall stand up shake my body squeeze you at the neck drain the relish of coercion from your lips point them toward the morning I can be your animal tear apart the unbearable I care not for rights even less so for duties along with words I like something else from your body Ich bin Morgenrot A crazed world shakes before us writhes running wild in its death throes let us drain it of the loudness and madness of greed spit out the poison on the streets and squares: We are your animal We are Morgenrot
7.
Porini me v kader nastavi fokus posnami in znova (english) PUSH ME INTO THE FRAME Push me into the frame set the focus record and again
8.
Duma 2020 03:08
Sit sem nažrt devic in drugih smrtno prizadetih sit sem nažrt devic in drugih smrtno prilagojenih Utrujajo me v glavo najedajo me v glavo kljuvajo me v mozeg pravijo: spusti nas bližje utrujajo me grizejo drsajo in trgajo si podajajo pravijo: pridi nam bližje Ljubim vas o bližnjiki udobno nameščeni v mojem duhu se je zganila milost ljubim vas in okoli moje glave vse polno nožev Ljubim vas, potrebni odločitev ljubim vas, vplivne sile ljubim vas, stoletje navdušuje na slikah avtentično in nabrito Ljubim vas, vzdihljaje upanj ljubim vas, tihožretja umikanj ljubim vas in polnost izkušenj z naluknjanim srcem z veseljem ustrežem Ljubim vas in nastavljam prsi ljubim vas, sem tarča za potrebne ljubim vas, ponavljam v koraku naj se v zanosu namnožijo luknje Okoli naših glav se igra pleše vse polno nožev mi padamo objeti okoli naših glav se igra pleše vse polno nožev zabadamo objeti (english) DUMA 2020 I am full stuffed with virgins and others fatally affected I am full stuffed with virgins and others fatally adjusted They tire at my head they nag at my head they peck at my brain they say: let us closer they tire me they bite slide and rip pass to each other say: come closer to us I love you o neighbours comfortably accommodated grace has stirred in my spirit I love you and around my head everything full of knives I love you, those needing decisions I love you, influential forces I love you, the century impresses in pictures authentically and impishly I love you, the sighs of hopes I love you, the silent devours of withdrawals I love you and the fullness of experience with a perforated heart I am happy to serve I love you and bare my breasts I love you, I am a target for the needy I love you, I repeat in step let the holes multiply in the enthusiasm Around our heads they are playing everything full of knives dancing we fall embraced around our heads they are playing everything full of knives dancing we stab embraced
9.
In ko me sprašuješ kako dolgo še bova sama? in ko me sprašuješ kako dolgo še vztrajajva? in ko me sprašuješ koliko še lahko preneseva? In ko me sprašuješ kje so, kaj čakajo in kdaj se nama pridružijo? Kdaj se nama pridružijo kdaj pridejo bližje kdaj bomo skupaj? in ko me sprašuješ kdaj in kje se objamemo kako se prepletemo neprebojno oprijeti vztrajamo In kje so kje so? Ne vem nimam odgovora Io sonno una forza del passato in vem da treba bo vstran morava vstran E io feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più (italijanski del: P. P. Pasolini) (english) AND WHEN YOU ARE ASKING ME And when you are asking me how long still are we going to be alone? and when you are asking me how long still should we persist? and when you are asking me how much can we still take? And when you are asking me where are they, what are they waiting for and when do they join us? When do they join us when do they come closer when will we be together? and when you are asking me when and where we embrace how do we intertwine impenetrable clutching we persist And where are they where are they? I do not know I do not have an answer Io sonno una forza del passato and I know we will have to go aside we have to go aside E io feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più (the Italian part by P. P. Pasolini)
10.
Na kateri strani si kje se začenjaš, kje končuješ kakšne rime ti pojejo svet rišejo? Divjaki na začasnem delu človeški diagrami, šparovčki mnenjski prostituti kje si bil ti? si štel korake Sizifu s križci in črticami izrisoval lik in delo že kakšni norosti? Si ležal na tleh se vlačil po dekadah prostovoljno oslepelih posiljenih z razumevanjem že kakšnega natega? Si bil med tistimi, ki so padli se zagrebli izkopali? Na kateri strani povej mi Porivanje v kliše in brez konca mu dostavljaš material? si razredčen, župca brez okusa motna zakuha, plavajoč? si cikel, cikličen kopiraš, dostavljaš in razdeljuješ? si divja zel, redko odtrgan in zato še bolj dragocen? Na kateri strani si povej mi na kateri strani si? (english) WHICH SIDE ARE YOU ON? Which side are you on where are you beginning, where are you ending what kind of rhymes sing to you draw the world? Savages on temporary work human diagrams, piggy banks opinion prostitutes where were you? were you counting Sysyphus’ steps with crosses and dashes outlining the character and work of some madness or another? Were you lying on the floor dragging yourself through decades of the voluntarily blinded raped with the understanding of some scam or another? Were you among those who fell who buried themselves dug themselves out? Which side tell me Pushing into a cliche and without end are you delivering material to him? are you diluted, flavourless broth cloudy dumplings, floating? are you a cycle, cyclical copying, delivering and distributing? are you a wild herb, rarely plucked and therefore even more valuable? Which side are you on tell me which side are you on?

about

The bittersweetness of time and space is captured on the album in seductive melodies, singing lyrics and the eclecticism of expression. Zob za zob (A TOOTH FOR A TOOTH) is music for dancing in the unbearable times. What more could you need?

Conceived and recorded on the streets, in the shelter of clubs, in the rehearsal space at Metelkova, and during the artist residences at Layer House in Kranj and the Ministry of Culture of Slovenia in Berlin. Mixed in some flat in Ljubljana. 2020.

credits

released January 21, 2021

Recording: Marko Lavrin, Jure Lavrin
Mix: Marko Lavrin
Mastering: Andrej Hrvatin – Satoration Studio
Design: Zoran Pungerčar

Producer: Marko Lavrin

Thank you: Borghesia, KAPA Association, A. Hrvatin, KAPA Records, Laibach, M. Lavrin, Layer House, D. M. Kozar, I. Mojzer, Metelkova, Ministry of Culture, Z. Orel, P. P. Pasolini, Z. Pungerčar, Radio Marš, D. Sheppard, T. Šalamun, Radio Študent.

Dedicated to our dear ones and all those contributing to the exposure and alteration of the Unbearable!

license

all rights reserved

tags

about

Kapa Records Slovenia

KAPA Records is a Slovenian record label with a selection of the finest, nicest and sweetest bands around. Check them out!

contact / help

Contact Kapa Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

If you like Zob za zob, you may also like: